Dow ชวนชาเลนจ์ 1+1  ฉันปลูก…Dow ปลูก 1 ต้น

Dow ชวนชาเลนจ์ 1+1 ฉันปลูก…Dow ปลูก 1 ต้น

Photo Movement

Dow ขอเชิญร่วมปลูกต้นไม้ที่บ้านของคุณ ช่วยต้านโลกร้อนด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้โลกของเรา กับชาเลนจ์ “1+1  ฉันปลูก…Dow ปลูก” 1  ต้นที่ท่านปลูก Dow จะปลูกต้นโกงกางที่ป่าชายเลนประแสเพิ่มอีก 1 ต้น

ร่วมกิจกรรมได้ทาง www.facebook.com/DowThailandGroup/posts/3750585141736872

ตั้งแต่วันนี้ – 5 มิถุนายน 2564

#รักษ์ป่าเลนลดโลกร้อน

#Dow&ThailandMangroveAlliance?????