“สจล. – iiG” ลงนาม MOU ทางวิชาการ เพิ่มศักยภาพบุคคลากร-นักศึกษา

“สจล. – iiG” ลงนาม MOU ทางวิชาการ เพิ่มศักยภาพบุคคลากร-นักศึกษา

  • Post author:
  • Post category:Photo Movement
รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รักษาการแทนอธิการบดี และรองศาสตราจารย์ ดร.สุธี ชุติไพจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) พร้อมด้วย นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ iiG ที่ปรึกษาด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีให้แก่องค์กรธุรกิจในประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กับ บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  โดยมีนายกิตติพงษ์ อัศวพิชยนต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซลส์ฟอร์ซ ประเทศไทย จำกัด ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) อันดับหนึ่งของโลก ร่วมเป็นสักขีพยาน

สำหรับความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) ดิจิทัลและเทคโนโลยี (Digital and Technology) วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์ (Data Science and Analytics) รวมถึงการสร้างสรรค์และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และสนับสนุนให้เกิดการวิจัย การพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพและทักษะด้านดิจิทัลเทคโนโลยีออกสู่ตลาดแรงงาน ด้วยการผนวกความเป็นเลิศด้านวิชาการของสจล. และความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี ของ iiG โดย iiG พร้อมที่จะสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ เพื่อรองรับงานวิจัย รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นของคนไทย และสามารถนำไปต่อยอดใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ในอนาคต และเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทย