นีโอ แฟคทอรี่ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พัฒนางานวิจัยและสร้างนวัตกรรมรวมทั้งเทคโนโลยี

นีโอ แฟคทอรี่ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พัฒนางานวิจัยและสร้างนวัตกรรมรวมทั้งเทคโนโลยี

Photo Movement

สุทธิเดช ถกลศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด ผู้ดำเนินการผลิตสินค้าอุปโภคสัญชาติไทย ภายใต้กลุ่มบริษัท นีโอ คอร์ปอเรท และ ณิชมน ถกลศรี ผู้จัดการแผนกนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และธุรกิจ บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด บริษัทชั้นนำผู้จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคสัญชาติไทยคุณภาพระดับมาตรฐานสากล ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.ทศพล บุญเกิน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ในการร่วมกันพัฒนางานวิจัย สร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านต่างๆ ร่วมกับ อาจารย์ นักวิจัย เพื่อมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งในด้านเครื่องสำอาง การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร บรรจุภัณฑ์และวัสดุศาสตร์ และเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการสนับสนุนทุนการศึกษา การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรและนักศึกษา ผ่านงานวิจัย การศึกษาดูงาน เพื่อให้เกิดประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง รวมทั้งสนับสนุนการมีส่วนร่วมกับชุมชนเครือข่ายทั่วประเทศของมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันก่อน